Čl. I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Stauder holding s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 05 Bratislava, IČO: 47 609 753,  zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 96758/B,  DIČ: 2024020009, IČ  DPH: SK 2024020009 (v jej mene koná konateľ – Jasmína Stauder),  stauder.sk, tel. kontakt: +421 918 900 494, e-mail: jasmina.stauder@stauder.sk(ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní služby prostredníctvom  internetovej stránky www.stauder.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom o dodaní služieb (ďalej len „zmluva o dodaní služieb“ alebo len „zmluva“).
 2. Zmluva o dodaní služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorá je uzavretá osobne, telefonicky alebo elektronickými prostriedkami na diaľku medzi dodávateľom a objednávateľom v súlade s Čl. II. týchto VOP. Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj zmluva o dodaní služieb, ktorá nie je uzavretá na diaľku. Zmluvou podľa týchto VOP sa rozumie aj akákoľvek zmluva, na základe ktorej objednávateľ nadobúda vec alebo službu za odplatu, najmä kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby a pod.
 3. Zmluva o dodaní služieb sa uzatvára na dobu určitú. Jej trvanie je ukončené dňom úplného poskytnutia služby. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, dodávateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o podmienkach vypovedania zmluvy ešte pred začatím poskytovania služby.
 4. Službami sú všetky produkty uvedené na web stránke stauder.sk. ako aj súvisiace služby.
 5. Objednávateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky, telefonicky, alebo osobne objedná služby poskytované dodávateľom prostredníctvom web stránky stauder.sk.
 6. Objednávateľom noviniek, newsletter-ov a/alebo marketingových informácii sa rozumie objednávateľ podľa bodu 5 tohto článku a tiež iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje na web stránke stauder.ska to poskytnutím svojho mena, priezviska a e-mailového kontaktu a súčasne táto osoba vyjadrí svoj výslovný súhlas s doručovaním týchto informácií  prostredníctvom e-mailu na ňou zadanú e-mailovú adresu. Objednávateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním prázdneho e-mailu na adresu jasmina.stauder@stauder.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie „Odhlásiť“ alebo klikne na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každého e-mailu s novinkami, newsletter-om a/alebo marketingovými informáciami. Dodávateľ prehlasuje, že spamovanie nepodporuje.
 7. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na web stránke stauder.sk.
 8. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 9. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

 

Čl. II. Objednávka a uzavretie zmluvy o dodaní služieb

 1. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká momentom, ktorým objednávateľ doručí (elektronicky, poštou alebo osobne) dodávateľovi úplnú objednávku, ktorej obsah musí byť preukázateľne potvrdený oboma zmluvnými stranami. Objednávka sa považuje za úplnú, ak obsahuje najmä informácie o objednávateľovi v súlade s bodom 6 písm. a) tohto článku, druh objednanej služby, resp. presnú špecifikáciu predmetu objednávky. Za úplnú objednávku sa považuje aj písomná zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a objednávateľom (napr. zmluva o dielo), ak obsahuje všetky náležitosti v súlade s bodom 6 tohto článku  a všetky povinné obsahové náležitosti, ktoré pre daný zmluvný typ vyžaduje konkrétny právny predpis. Objednávateľ môže vyjadriť svoju vôľu o objednanie služby aj telefonicky, pričom musí jasne a zrozumiteľne vyjadriť svoju vôľu o objednanie služby a musí uviesť všetky náležitosti objednávky tak, aby mohla byť považovaná za úplnú.
 2. Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom nevzniká pri využití služieb, ktoré dodávateľ poskytuje bezplatne, zdarma, alebo z ktorých vyplýva ich nezáväznosť.
 3. Zmluvný vzťah  medzi dodávateľom a objednávateľom podľa bodu 1. tohto článku vzniká za podmienok riadneho, pravdivého a úplného uvedenia všetkých povinných údajov vyžadovaných v objednávke v súlade s bodom 6 tohto článku; Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 6 tohto článku, bude sa považovať za neúplnú. V takom prípade sa dodávateľ pokúsi osobne, telefonicky alebo e-mailom kontaktovať objednávateľa a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v objednávke a na jeho prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo dopĺňajúcich objednávku sa objednávka považuje za úplnú a medzi dodávateľom a objednávateľom vzniká zmluvný vzťah.
 4. Ak objednávateľ zasiela dodávateľovi objednávku prostredníctvom e-mailu je povinný si ju pred odoslaním skontrolovať a prípadné chyby opraviť. Ak objednávateľ po odoslaní objednávky zistí, že uviedol chybné údaje alebo nesúlad s tým, čo si chcel u dodávateľa objednať, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu jasmina.stauder@stauder.sk.
 5. Objednávka bude uložená u dodávateľa a bude objednávateľovi dostupná.
 6. Objednávka sa uzatvára v slovenskom jazyku a podstatnými náležitosťami sú najmä:
 7. a) identifikácia objednávateľa: obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/miesto podnikania alebo bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH (ak boli pridelené), e-mailová adresa a prípadne aj telefonický kontakt.
 8. b) druh služby, resp. presná špecifikáciu predmetu objednávky.
 9. Objednávka prijatá a potvrdená dodávateľom sa považuje za  zmluvu o dodaní služby, ktorá je momentom prijatia a potvrdenia uzavretá a záväzná. Dodávateľ je povinný potvrdiť objednávateľovi objednávku osobne, telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu po jej doručení.

 

Čl. III. Služby

 1. Ku dňu vydania týchto VOP dodávateľ poskytuje najmä služby uvedené na web stránke www.stauder.sk ako aj súvisiace služby. Jedná na najmä o PR, reklamné služby, TV tvorbu, tvorbu videí, realizáciu fotení, grafické práce, vytváranie rozhovorov, online marketing a realizáciu iných prezentačných projektov propagujúcich výrobky a služby klientov dodávateľa.
 2. Poskytnutie služby je skončené dňom odoslania alebo v prípade osobného stretnutia dňom odovzdania výstupných materiálov (napr. na papieri, USB kľúči, CD, DVD, pamäťovej karte a pod.) objednávateľovi, alebo dňom ukončenia realizácie projektu, ktorý si objednávateľ objednal u dodávateľa, a to za podmienky úplného poskytnutia služby.

 

Čl. IV.Dodacie podmienky

 1. Všeobecná dodacia lehota objednanej služby sa pohybuje v závislosti od konkrétneho typu služby a požiadaviek objednávateľa v rozpätí od 24 hodín až po niekoľko týždňov. Dodávateľ si pred začatím poskytovania služby dohodne s objednávateľom termín, ktorý sa zaväzuje plniť. Lehota na dodanie služby začína plynúť dňom doručenia úplnej objednávky spolu s kompletnými a správnych informáciami a pokynmi zo strany objednávateľa  potrebnými pre poskytnutie služby, za súčasného odsúhlasenia  a potvrdenia možnosti realizácie služby zo strany dodávateľa.
 2. Dodacia lehota nie je pre dodávateľa záväzná pokiaľ príde k nepredvídaným a neočakávaným právnym alebo faktickým skutočnostiam, ktoré dodávateľ nemohol vopred ovplyvniť alebo predvídať. Dodávateľ je oprávnený predĺžiť dodaciu lehotu najmä v nasledovných situáciách:
 3. v prípade porušenia povinností objednávateľa, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o dodaní služieb – najmä neposkytnutie potrebnej súčinnosti, alebo omeškanie s úhradou akejkoľvek zálohy alebo jej časti alebo s akoukoľvek inou platbou podľa dohody s dodávateľom, a to o dobu počas ktorej bude objednávateľ v omeškaní s plnením svojich povinností;
 4. v prípade intervencie štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy, ktoré nezavinil dodávateľ a ktoré spôsobia, že dodávateľ bude musieť poskytovanie služby prerušiť, a to o celú dobu trvania takejto intervencie alebo prieťahov;
 5. v prípade zásahu vyššej moci a ďalších okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť, ak v dôsledku nich bude dodávateľ nútený poskytovanie služby prerušiť (napr. nepriaznivé vplyvy počasia ako sú silný vietor, silné dažde, krupobitie a pod.) a to o nevyhnutne potrebný čas;
 6. v prípade realizácie prác naviac alebo doobjednaní ďalších doplnkových služieb, a to  o dobu dohodnutú medzi dodávateľom a objednávateľom.Trvanie vyššie uvedených okolností vylučuje omeškanie dodávateľa s ukončením poskytovania služby.
 7. V prípade, ak nastanú skutočnosti podľa bodu 2. písm. a) až c) tohto článku, dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa, že dodávateľ jednostranne predlžuje lehotu na dodanie služby, pričom v uvedenom oznámení  je dodávateľ povinný uviesť dôvody na jednostranné predĺženie lehoty na dodanie služby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety môže tiež obsahovať približný časový odhad predĺženia lehoty na dodanie služby (ak je to vhodné a účelné). Dodávateľ v takomto prípade nemôže niesť nijakú zodpovednosť za predĺženie lehoty dodania služby.
 8. Po dobu trvania zmluvy o dodaní služieb je objednávateľ povinný poskytovať objednávateľovi súčinnosť potrebnú na dodanie služby, najmä poskytovať mu správne a včasné informácie alebo materiály v súvislosti s objednanou službou, denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, udržiavať funkčné telefónne číslo uvedené v objednávke, potvrdiť dodávateľovi doručenie e-mailových správ a pod.
 9. Dodávateľ je povinný poskytovať služby v súlade s pokynmi a informáciami poskytnutými objednávateľom a s profesionálnou starostlivosťou.  Dodávateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú.
 10. Dodávateľ potvrdzuje, že pri poskytovaní služby nebude porušovať práva žiadneho iného právneho subjektu. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné súhlasy tretích osôb (autorov) podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“) ako aj ostatných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia dodávateľ zodpovedá za všetky následky z toho vyplývajúce a zaväzuje sa vysporiadať všetky príslušné nároky tretích osôb.
 11. V prípade ak je predmetom dodania služby audiovizuálne dielo a/alebo audiovizuálny záznam (ďalej len „AVD“) dodávateľ ako výrobca tohto AVD vykonáva  majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu a majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu v súlade s § 86 a § 118 Autorského zákona.  Ako nositeľ a oprávnený užívateľ  všetkých práv výrobcu si dodávateľ vyhradzuje právo AVD označiť názvom a logom svojej spoločnosti  spolu s informáciou, že je výrobcom AVD.
 12. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha osobne, elektronicky alebo telefonicky. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi platnú a funkčnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou na prijímanie dát.
 13. Pri poskytovaní služieb bude dodávateľ objednávateľa priebežne informovať o prebiehajúcom postupe pri zabezpečovaní služby.
 14. Dodávateľ je povinný po skončení procesu dodania služby bezodkladne zaslať/odovzdať objednávateľovi kompletné výstupné materiály, ak boli predmetom dodania služby. Výstupné materiály dodávateľ doručuje elektronicky alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a to na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke, príp. si ich môže objednávateľ prevziať u dodávateľa osobne na adrese dodávateľa. Objednávateľ  je povinný preberať zásielky zaslané dodávateľom služby. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v objednávke  záväznú adresu, na ktorú mu môže dodávateľ zásielku doručiť. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, náklady na opätovné zaslanie znáša objednávateľ. Pokiaľ sa zásielku nepodarí objednávateľovi doručiť ani opätovne, dodávateľ upovedomí objednávateľa e-mailom, že zásielka bude uložená u neho, čím sa považuje povinnosť podľa tohto odseku za splnenú.
 15. Dodávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od množstva prijatých objednávok tretích osôb v súčasnom období alebo z iných dôvodov predĺžiť termín dodania služby objednávateľovi. O tejto skutočnosti je dodávateľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. V prípade ak objednávateľ nebude mať záujem na poskytnutí služby v neskoršom termíne, je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.
 16. Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby aj prostredníctvom tretej osoby.

 

Čl. V.Platobné podmienky

 1. Cena služby ako aj čas dodania služby sa vždy určuje individuálne na základe dohody s objednávateľom.
 2. Dodávateľ sa môže rozhodnúť, že do ceny zahrnie aj niektoré hotové výdavky, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. O tejto skutočnosti bude objednávateľa vopred informovať.
 3. Cena sa vždy uvádza vrátane dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ  je platcom DPH.
 4. Cena sa uhrádza na základe vystavenej faktúry. Pre fakturáciu sú rozhodujúce vzájomne potvrdené ceny platné v čase uzatvorenia zmluvy o dodaní služieb uvedené v objednávke alebo v zmluve.
 5. Ak objednávateľ v priebehu poskytovania služby vysloví požiadavku nad rámec toho, čo bolo podkladom pre určenie dohodnutej ceny (napr. si vyžiada komunikáciu v cudzom jazyku, alebo požiada o vykonanie prác naviac, a pod.) si dodávateľ vyhradzuje právo cenu navýšiť oproti dohodnutej cene.
 6. Výdavky na mimoriadne služby, napr. spätné zaslanie nespotrebovaných materiálov dodaných objednávateľom, alebo opätovné zaslanie výstupných materiálov znáša výlučne objednávateľ.
 7. Pri poskytnutí služby prostredníctvom tretej osoby môže byť faktúra vystavená priamo touto treťou osobou.
 8. Pri službách, pri ktorých nie je možné vopred stanoviť presnú cenu, je dodávateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy, resp. službu fakturovať po častiach. Objednávateľ je o tejto skutočnosti vždy informovaný vopred.
 9. V prípade nedodržania záväzku objednávateľa zaplatiť cenu riadne, včas a v dohodnutej výške, môže dodávateľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške z nezaplatenej sumy, za každý deň, ktorý bola úhrada v omeškaní ako aj prípadné náklady spojené s vymáhaním platby.
 10. Pri nedodržaní podmienok úhrady má dodávateľ právo objednanú službu podmieniť okamžitým vyrovnaním všetkých záväzkov, prípadne už začaté poskytovanie služby ukončiť. V prípade predčasného ukončenia poskytovania služby je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi cenu v čiastočnej výške za činnosti, ktoré dodávateľ v rámci začatia poskytovania služby už vykonal a tiež všetky náklady, ktoré dodávateľovi v súvislosti s tým vznikli.

 

Čl. VI. Záväzky objednávateľa

 1. Objednávateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím stranám informácie, ktoré získa pri poskytovaní služby a informácie o vnútorných pomeroch dodávateľa.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo dodávateľa a skutočnostiach označených dodávateľom ako dôverné, o spolupráci s klientmi a o vzťahoch s tretími stranami vôbec, o know-how, a to aj po skončení zmluvy.
 3. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu dodávateľa vyhotovovať a zverejňovať akékoľvek obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy súvisiace s poskytovanou službou (napr. počas výroby reklamného spotu nie je objednávateľ oprávnený vyhotovovať a zverejňovať akékoľvek videá alebo fotografie účinkujúcich alebo štábu).
 4. Objednávateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania poškodzujúceho dobrú povesť, dobré meno alebo záujmy dodávateľa a to i po skončení zmluvy.

 

Čl. VII. Reklamácie

 1. Poučenie o zodpovednosti za vady podľa § 622 až 623 Občianskeho zákonníka. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za to, že vec alebo služba bude spĺňať požiadavky na kvalitu v súlade s charakterom ponúkanej veci alebo služby a uzavretou zmluvou. V prípade výskytu vady veci – výstupných materiálov, ak sa jedná o hnuteľné veci, ako aj pri výskyte vady poskytnutej služby, má objednávateľ  právo, aby dodávateľ  túto vadu  bezplatne, včas a riadne odstránil. Dodávateľ je v takom prípade povinný vadu odstrániť  bez zbytočného odkladu. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak je to vzhľadom na charakter veci možné, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým dodávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na celkovú cenu za poskytovanú službu alebo závažnosť vady. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni, aby sa vec alebo služba mohla riadne užívať ako vec alebo služba bez vady, má objednávateľ  právo od zmluvy odstúpiť.  Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak síce ide o odstrániteľné vady, avšak objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa vec alebo služba mohla riadne užívať ako vec alebo služba bez vady, má objednávateľ  právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo z ceny poskytnutej služby a to za podmienok uvedených v bodoch 4. až 7. tohto článku.
 1. V prípade ak sa na veci alebo službe vyskytne vada je objednávateľ oprávnený reklamovať objednanú službu u dodávateľa a to zaslaním správy na e-mailovú adresu jasmina.stauder@stauder.skalebo poštou na adresu sídla dodávateľa. V reklamácii je objednávateľ povinný identifikovať svoju objednávku  a dôvod reklamácie.
 2. Reklamácie dodávateľ vybavuje v pracovných dňoch v hodinách od 8,00 hod do 16:00 hod,  spravidla do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.
 3. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne alebo včas z dôvodu porušenia povinností na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby, ak táto ešte nebola uhradená,  alebo je povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa a miery dosiahnutého výsledku pri poskytnutí služby.
 4. Ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi.
 5. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane dodávateľa ako aj objednávateľa, je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby, ak táto ešte nebola uhradená,  alebo je povinný vrátiť objednávateľovi pomernú časť sumy, ktorú objednávateľ uhradil dodávateľovi a to v závislosti od miery porušenia povinností dodávateľa ako aj objednávateľa a v závislosti od miery dosiahnutého výsledku pri poskytnutí služby.
 6. Ak nedošlo k poskytnutiu služby riadne, alebo včas, alebo ak vôbec nedošlo k poskytnutiu služby z dôvodu porušenia povinnosti na strane objednávateľa, nie je dodávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi zľavu, ani vrátiť objednávateľovi sumu, ktorú objednávateľ dodávateľovi uhradil.

 

Čl. VIII. Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov stránok www.stauder.sk.
 2. Články a fotografie uverejnené na internetovom portáli sú chránené autorským právom. Objednávateľ ani iná osoba nie je oprávnená poskytovať informácie uverejnené na stránkach stauder.sk tretím osobám, kopírovať ich, upravovať, verejne rozširovať alebo využívať na komerčné účely.
 3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nesprávneho, nedovoleného alebo protiprávneho užívania internetových stránok www.stauder.sk.
 4. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránok www.stauder.sk.
 5. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným internetovým pripojením na stránky www.stauder.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa nezaťažuje dodávateľa.

 

Čl. IX. Zmena, zrušenie a odstúpenie od zmluvy

 1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne alebo elektronickými prostriedkami, a to na základe dohody zmluvných strán.
 2. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa je možné len za podmienok stanovených týmito VOP.
 3. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa
 4. a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 5. b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 6. c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (t.j. elektronický obsah dodaný napr. e-mailom).
 7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 8. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa nachádza na poslednej strane tohto dokumentu.
 9. Doručením úplnej objednávky(elektronicky, poštou alebo osobne), alebo na základe telefonického rozhovoru s dodávateľom, v ktorom objednávateľ jasne a zrozumiteľne vyjadrí svoju vôľu o objednanie služby, pričom v ňom uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje a druh služby v súlade s Čl. II. ods. 6. týchto VOP, objednávateľ  udeľuje súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Udelením tohto súhlasu objednávateľ stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Uvedené znamená, že ak dodávateľ poskytne objednávateľovi úplnú službu ešte predtým ako uplynie 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy, a ak sa dodávateľ a objednávateľ nedohodnú inak, objednávateľ v takomto prípade už od zmluvy odstúpiť nemôže. Objednávateľ doručením úplnej objednávky vyhlasuje a potvrdzuje, že o strate práva na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety bol riadne poučený.
 10. Pokiaľ dodávateľ ešte nezačal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek od uzatvorenia zmluvy až do doby, kým dodávateľ toto poskytnutie služby nezačal plniť.
 11. Pokiaľ už dodávateľ začal plniť poskytnutie služby, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek po jej vzniku, za podmienky uhradenia alikvotnej časti sumy z celkovej ceny služby. V prípade ak už došlo zo strany dodávateľa k čiastočnému poskytnutiu služby, objednávateľ nemá nárok na vrátenie sumy za už poskytnutú časť služby. Po úhrade celkovej ceny za službu je dodávateľ  v tomto prípade povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu a to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 12. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy formou emailu alebo písomne, vždy s uvedením identifikácie objednávky, ktorú ruší.
 13. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvypo jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku písomne alebo e-mailom, ak objednávateľ ani po výzve dodávateľa bezodkladne neodstráni prípadné nedostatky alebo chybne vyplnené údaje v objednávke. Dodávateľ je rovnako oprávnený odstúpiť od zmluvy po jej vzniku, príp. nepotvrdiť objednávku, ak zistí, že objednávateľ uviedol v objednávke nesprávne alebo nepravdivé údaje, alebo ak sú pokyny a požiadavky objednávateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ich obchádzajú, príp. ak dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme povinný zabezpečovať zálohovanie údajov.
 14. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy dodávateľom z dôvodu podľa bodu 10. tohto článku  a objednávateľ už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi túto službu čiastočne. Ak dodávateľ odstúpil od zmluvy z iného dôvodu, ako je uvedený v bode 10 tohto článku a objednávateľ už uhradil sumu za poskytovanú službu, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi prijatú cenu za službu zníženú o sumu za čiastočne poskytnutú službu, ak už dodávateľ poskytol objednávateľovi túto službu čiastočne.
 15. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Čl. X. Alternatívne riešenie sporu

 1. Pokiaľ objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým dodávateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že dodávateľ  porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, objednávateľ má ako spotrebiteľ v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s dodávateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na stránkach www.stauder.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia dodávateľa.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach stauder.sk.
 3. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných služieb. Takáto zmena sa nevzťahuje na služby, ktoré už boli objednávateľovi dodané.
 4. Objednávateľ a/alebo návštevník internetových  stránok  www.stauder.sk objednaním  služby potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil, ich obsahu porozumel a že s nimi bezvýhradne v celom rozsahu súhlasí.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú  riešiť prednostne formou dohody.

V Bratislave dňa 25.05.2018       

Prevádzkovateľ www.stauder.sk

Copyright © 2018 JUDr. Monika Albertová; všetky práva vyhradené

Pin It on Pinterest

Share This