Ako zbiera a používa Stauder holding s.r.o. osobné údaje a ako to môžete kontrolovať či ovplyvniť. Toto prehlásenie vydávame v súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, v skratke GDPR.

 

Prevádzkovateľ

 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“)  je spoločnosť Stauder holding s.r.o., so sídlom Seberíniho 9, 821 05 Bratislava, IČO: 47 609 753,  zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 96758/B,  DIČ: 2024020009, IČ  DPH: SK 202 402 0009 (v jej mene koná konateľ – Jasmína Stauder),  web: stauder.sk(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „naša spoločnosť“).

 

Zodpovedná osoba

 1. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona o ochrane OÚ) vykonáva  zodpovedná osoba: Jasmína Stauder, tel. kontakt: +421 918 900 494, e-mail: jasmina.stauder@stauder.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú v našej spoločnosti).

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane OÚ, podľa ktorého dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom poskytnutia služieb, ktoré sú uvedené na web stránke www.stauder.sk ako aj súvisiace služby. Jedná na najmä o PR, reklamné služby, TV tvorbu, tvorbu videí, realizáciu fotení, grafické práce, vytváranie rozhovorov, online marketing a realizáciu iných prezentačných projektov propagujúcich výrobky a služby našich klientov.  Tieto služby sú poskytované na základe zmluvy uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a dotknutou osobou, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutoční na žiadosť dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov je preto aj § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane OÚ, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 1. Právnym základom na uchovávanie a archiváciu osobných údajov je náš oprávnený záujem podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane OÚ, nakoľko Vaše osobné môžu byť uložené do databázy, ktorú využívame pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov pri ďalšej spolupráci na realizácii našich projektov. Našim oprávneným záujmom sú tiež evidenčné účely, účely poštového styku a elektronickej alebo telefonickej komunikácie, možnosť uvedenia referencií a zabezpečovanie fungovania právnych vzťahov pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb, ktoré poskytujeme.
 2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tiež § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane OÚ, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie si našich zákonných povinnostía to napríklad v prípade spracúvania osobných údajov za účelom vystavenia faktúry, kedy spracúvanie osobných údajov vyplýva z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Obchodného zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

 

Ktoré osobné údaje spracúvame

 1. Údaje, ktoré obvykle spracúvame za účelom poskytnutia služby, vybavenia objednávky, alebo ktoré spracúvame na právnom základe, sú meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresa pobytu,e-mail a telefónne číslo. Za účelom poskytnutia služby spracúvame tiež biometrické údaje dotknutej osoby, ktoré sa nachádzajú na fotografiách, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamoch tejto osoby. Tieto údaje však zbierame a spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie svojho účelu. V prípade, že ako dotknutá osoba chcete dostávať automatické upozornenia o novinkách na našej web stránke www.stauder.sk, môžete  nám dobrovoľne poskytnúť Váš e-mail, aby sme Vám tieto novinky – newsletter zasielali. V tomto prípade sa jedná skutočne iba o e-mailovú adresu, žiadne ďalšie údaje poskytovať nemusíte. Kedykoľvek môžete e-mailový odber zrušiť. To môžete urobiť buď pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každého zo zaslaných e-mailových upozornení, alebo formou žiadosti na: stauder@stauder.sk  

 

Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby

 1. V prípade, ak nám za účelom objednania služby  poskytnete osobné údaje inej

dotknutej osoby a v prípade ak to od nás nebude vyžadovať neprimerané úsilie, sme ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov povinní bez zbytočného odkladu po získaní osobných údajov, poskytnúť tejto dotknutej osobe informácie vymedzené v § 20 zákona o ochrane OÚ vrátane informácii o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Za týmto účelom ste povinný poskytnúť nám e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt na dotknutú osobu, aby sme mali možnosť sa s touto osobou skontaktovať. V prípade ak nám poskytnete za účelom objednania služby osobné údaje inej dotknutej osoby a poskytnutie informácií vymedzených v § 20 zákona o ochrane osobných údajov tejto dotknutej osobe by si z našej strany vyžadovalo vyvinúť neprimerané úsilie, môže sa táto dotknutá osoba oboznámiť s ochranou osobných údajov aj prostredníctvom našej web stránky www.stauder.sk.

 

Cookies

 1. Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania našej web stránky www.stauder.sk, pre vylepšenie jej obsahu, na analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účel cielenej reklamy využívame súbory cookies. Pomocou cookies zhromažďujeme údaje, ktoré hovoria o tom, ktoré stránky ste si pozerali, koľko času ste na nich strávili a z akej IP adresy ste sa na ne dostali, z akého webového prehliadača, akým zariadením a pod. Toto používanie cookies môžete na svojom zariadení zakázať, bude to však mať vplyv na stránkach, ktoré uvidíte. Viac o súboroch cookies sa dozviete pri vstupe na web stránku www.stauder.sk .
 2. Pri poskytovaní služby môžeme o dotknutej osobe zhromažďovať určité ďalšie informácie, napríklad názov poskytovateľa internetových služieb, dátum a čas prístupu k našim službám a pod. Tieto údaje sú však získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo sú nevyhnutné pre správne poskytovanie našich služieb.

 

Aké externé služby sa vzťahujú alebo môžu vzťahovať na spracúvanie Vašich osobných údajov?

 1. a) Analytika.

K analýze návštevnosti webu používame službu Google analytics – webová služba,

ktorá nám pomáha sledovať návštevnosť našej web stránky. Táto služba zdieľa zhromaždené dáta s ostatnými službami pod hlavičkou Google. Viac informácií k ochrane osobných údajov v rámci služieb Google nájdete tu: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. b) Remarketing

Jedná sa o situáciu, kedy Vám webové stránky ponúkajú reklamu vzťahujúcu sa k niečomu, o čom ste čítali na stránke. Konkrétne ide o službu Google Adwords – remarketingová služba poskytovaná spoločnosťou Google. Inzeráty a zdieľanie, ktoré v rámci nej môžete vidieť, si môžete nastaviť alebo upraviť na tejto stránke: http://www.google.com/settings/ads.

 1. c) Odkazy na iné webové stránky a blogy

Naša stránka odkazuje na iné stránky a weby, ktoré nevlastníme. V prípade, že na takýto odkaz kliknete, budete presmerovaný na iný blog alebo inú webovú stránku, za ktorej obsah ani dodržiavanie pravidiel na ochranu osobných údajov nezodpovedáme.

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

 1. Poskytnutie určitých osobných údajovako sú meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo a pri určitých typoch služieb aj Vaše biometrické údaje sú našou zmluvnou požiadavkou. Tieto údaje nám nie ste povinný poskytnúť, avšak bez poskytnutia týchto údajov by nebolo možné naplniť účel zmluvy uzatvorenej medzi Vami a našou spoločnosťou a nemohli by sme riadne uplatňovať náš oprávnený záujem. Pokiaľ Vám aj napriek vyššie uvedenému povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva priamo zo zmluvy tak, poskytnutie týchto osobných údajov je pre Vás povinné. Bez ich poskytnutia by nebolo možné naplniť predmet a účel tejto zmluvy. Poskytnutie Vašich fakturačných údajov ako sú meno, priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/miesta podnikania, čísla IČO a DIČ je zákonnou požiadavkou, pretože tieto údaje sme povinní uvádzať na faktúre, resp. inom účtovnom doklade a povinnosť spracúvaťtieto údaje nám vyplýva z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Obchodného zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov. Bez poskytnutia týchto údajov by nebolo možné splniť si naše zákonné povinnosti a preto je poskytnutie týchto údajov pre Vás povinné. Pritom sa zaväzujeme spracúvať poskytnuté osobné údaje len v takom rozsahu, v akom si to vyžaduje splnenie si našich zákonných povinností a v akom sú tieto osobné údaje potrebné a nevyhnutné výlučne za účelom poskytnutia služieb, resp. pre evidenčné účely, pre účely poštového styku, elektronickej alebo telefonickej komunikácie, pre možnosť uvedenia referencií a pre účely uloženia do databázy, ktorú využívame pri vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov pri ďalšej spolupráci na realizácii našich projektov. Za týmto účelom sú tieto údaje uchovávané a archivované.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

 1. Vaše osobné údaje budeme archivovať a uchovávať počas 10 rokov odo dňa ich poskytnutia. Okrem vedome a dobrovoľne poskytnutých údajov nespracúvame ani nezískavame o Vás žiadne ďalšie informácie.  

 

Kde sú Vaše osobné údaje umiestnené?

 1. Vaše osobné údaje sú umiestnené na serveroch a počítačoch na Slovensku. V prípade zberu dát pomocou externých služieb (ako v prípade Google analytics) môžu byť dáta umiestnené na serverochv rámci Európskej únie a mimo Európskej únie. Vaše osobné údaje chránime v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom o ochrane OÚ. Aby sme zabezpečili ochranu dát, vykonávame rôzne bezpečnostné opatrenia na udržanie bezpečnosti Vašich informácií pri prístupe k Vašim osobným údajom.

 

Osoby mladšie ako 16 rokov

 1. Predpokladáme, že návštevníci našej stránky môžu mať menej ako 16 rokov. Pokiaľ ste rodič alebo zákonný zástupca takejto osoby, ktorá stránku navštevuje, a máte pocit, že nám táto osoba poskytla osobné údaje, prosím kontaktujte nás a dajte nám povolenie, v prípade, že chcete, aby táto osoba stránku navštevovala.

 

Vaša práva

 1. Kedykoľvek nás môžete požiadať o prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby. Máte taktiež právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. V takýchto prípadoch však budeme požadovať dostatočné overenie,že osobné údaje sú naozaj Vaše. Za dostatočné budeme považovať, keď požiadavku e-mailom pošlete z adresy, pod ktorou ste sa registrovali na newsletter.

Ďalej máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 1. Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak takéto osobné údaje spracúvam, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o týchto osobných údajoch v súlade s § 21 zákona o ochrane OÚ.
 2. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V prípade ak namietnete spracúvanie osobných údajov, ďalej Vaše osobné údaje spracúvať nemôžeme.
 3. Týmto prehlasujeme, že u nás neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie ani  profilovanie (t.j. akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom) ani automatizované rozhodovanie.

 

Tretie strany

 1. Osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov, sprostredkovateľov uvedených v bode 20. tohto dokumentu, dodávateľov, subdodávateľov, osôb, ktoré sú s nami majetkovo prepojené  a osôb, ktorým poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre naplnenie účelu zmluvy (príjemcovia osobných údajov) a aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné.

 

Sprostredkovatelia

 1. Sprostredkovateľom dodávateľa je:
 2. a) v oblasti vedenia účtovníctva: ALERY s.r.o., so sídlom Záborského 45, 831 03 Bratislava, IČO: 47 156 074,  zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82761/B, ktorá spracúva účtovníctvo našej spoločnosti a teda za účelom spracovania účtovníctva prichádza do styku s Vašimi fakturačnými údajmi ale aj s údajmi, ktoré sa nachádzajú na zmluvách, ktoré uzatvárame s našimi klientmi a obchodnými partnermi a ktoré tvoria nákladový doklad do účtovníctva.
 3. b) v oblasti web hostingu: spoločnosť iLO, s.r.o., so sídlom Martinčekova 13 , 821 01 Bratislava, IČO: 47 156 074,  zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 89366/B, ktorá zabezpečuje všetko potrebné pre našu web stránku www.stauder.sk v súvislosti s registráciou nášho doménového mena a správou našej e-mailovej databázy.

 

Záväzok mlčanlivosti

 1. Naša spoločnosť sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám zverili prostredníctvom nášho internetového portálu alebo inak. Taktiež sme povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nám boli sprístupnené v súvislosti s poskytnutím služby, s výnimkou použitia pre účely plnenia svojich záväzkov pri poskytovaní služby.

 

Udelenie súhlasu

 1. Naša spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s Vašimi osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednaním služby prostredníctvom osobného, telefonického alebo e-mailového kontaktu, v ktorom nám jasne a zrozumiteľne vyjadríte svoju vôľu o objednanie služby, pričom nám uvediete svoje identifikačné a kontaktné údaje ako aj samotným používaním našej web stránky www.stauder.sk, súhlasíte s pravidlami ochrany osobných údajov našej spoločnosti. Zároveň potvrdzujete, že svoje osobné údaje ste nám poskytli dobrovoľne a súhlasíte s ich spracúvaním, to znamená s ich získavaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, štruktúrovaním, uchovávaním, zmenou, vyhľadávaním, prehliadaním, využívaním, poskytovaním prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovaním alebo kombinovaním, obmedzením a vymazaním. Súhlasíte so sprístupňovaním a poskytovaním osobných údajov štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. Prejav súhlasu je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek slobodne odvolať a to písomne listom alebo e-mailom adresovaným našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá spätné účinky.
 2. V prípade Vašej spokojnosti s poskytnutím služby súhlasíte s uvedením a zverejnením Vášho obchodného mena alebo mena a priezviska a príp. aj názvu obce, v ktorej máte sídlo/pobyt, na web stránke www.stauder.sk medzi referenciami našej spoločnosti. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu jasmina.stauder@stauder.sk.

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 1. Orgánom štátnej správy, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefón: 02/ 323 13 214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Internetová stránka: www.dataprotection.gov.sk

Tento dokument je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok dodávateľa zo dňa 25.05.2018, pričom cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť rýchli prístup k informáciám o ochrane Vašich osobných údajov.

V Bratislave dňa 25.05.2018          Stauder holding s.r.o;

Prevádzkovateľ www.stauder.sk

Copyright © 2018 JUDr. Monika Albertová; všetky práva vyhradené

Pin It on Pinterest

Share This